Výroba a rozvod tepla

 

BYP, s.r.o.  realizuje výrobu a rozvod tepla na základe licencie vydanej MH SR č.0442/2006/T.
V súčasnosti prevádzkujeme sústavy tepelných zariadení až po odberné miesta s cca 97% pokrytím odberateľov mesta. Naším cieľom je čo najvyššia efektívnosť, kvalita a hlavne prijateľná cena.

Tepelné zdroje:

  • K-1 na ulici Rázusovej – inšt. výkon 4 MW
  • K-2 na sídlisku Belanská – inšt. výkon 6,2 MW
  • K-3 na sídlisku Prekážka – inšt. výkon 3,4 MW


Tepelné zdroje vo vlastníctve iných právnických osôb, kde zabezpečujeme obsluhu:

  • K-4 na sídlisku Belanská
  • Kotolňa Technických služieb
  • Kotolňa Mestského úradu


Správa bytov a nebytových priestorov, prevádzka kultúrneho domu:

Správa bytov a nebytových priestorov predstavuje správu cca 1300 bytov, čo je 70 bytových domov a správu budov kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku, kultúrneho domu v m. č. Dovalovo, polyfunkčnej budovy na ul. Hradná 337.
Správa bytov sa vykonáva v rozsahu  zákona 182/1993 Z. z. v platnom znení a zahŕňa v sebe ekonomickú, technickú a všeobecnú činnosť za účelom zabezpečenia racionálneho a optimálneho prevádzkovania spravovaného majetku.
Ekonomická činnosť

  • komplexné vedenie ekonomickej agendy domov a bytov

Technická  činnosť

  • komplexná starostlivosť o technický stav budovy

Všeobecná činnosť

  • komplexné riešenie fungovania chodu domu