Novinka pre doručovanie ročného vyúčtovania 2020

 

Vážený klient správcu BYP, s.r.o.,

vzhľadom aj na blížiaci sa termín doručovania ročného vyúčtovania nákladov za rok 2020, sme radi, že Vám môžeme ponúknuť novinku, ktorú poskytujú aj iní dodávatelia služieb (mobilní operátori, dodávatelia elektriny a plynu).

Ponúkame Vám možnosť zvoliť si doručovanie dokumentov formou e-mailovej správy.

1. Výhody zasielania dokumentov e-mailom:

·         Žiadne zdravotné riziko – žiadne riziko nákazy koronavírusom prostredníctvom prenosu na obálke a na samotných dokumentoch alebo pri prevzatí zásielky na pošte.

·         Šetrenie Vášho času – zásielku s dokumentmi nie je nutné prevziať na pošte.

·         Jednoduchý prístup k dokumentom - všetky dokumenty budete mať kedykoľvek a prehľadne k dispozícii v e-mailovej schránke.

·         Rýchle doručenie - v porovnaní s klasickým doručovaním dostanete dokumenty oveľa rýchlejšie.

·         Pozitívny vplyv na životné prostredie - výroba papiera a obálky, proces tlače a doprava poštovej zásielky sa nahrádza elektronickými dokumentmi.

2. Ako si aktivujete zasielanie dokumentov e-mailom?

Pokiaľ súhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami, zašlite nám e-mailovú odpoveď na tento e-mail ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ), prípadne je možné vyplnené vhodiť do schránky na BYP, s.r.o., v znení uvedenom v rámčeku. Postup je jednoduchý – skopírujte text uvedený v rámčeku, kliknite na Odpovedať, vložte skopírovaný text, vyplňte údaje, odošlite e-mail.

Text je možné stiahnuť v sekcii Informácie/na stiahnutie, prípadne ďalšie informácie Vám poskytnú na telefónnom čisle 044/2555544,0445209112.

Súhlasím, aby mi správca BYP, s.r.o. zasielal za stanovených podmienok dokumenty formou e-mailovej správy.

Variab. symbol vlastníka (uvedený v mesačnom predpise záloh. platieb, pri neuvední doplní správca):

Meno, priezvisko, titul:

Dátum narodenia:

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Adresa bytového domu:

Číslo bytu/nebyt.priestoru:

Po kontrole vyplnených údajov v odoslanom e-maile Vám príde od nás potvrdzujúci e-mail.

3. Podmienky zasielania dokumentov e-mailom:

a. Súhlasím, aby mi spoločnosť BYP, s.r.o., so sídlom na ul. Hviezdoslavova 141 v Liptovskom Hrádku (ďalej len „správca“) zasielala dokumenty týkajúce sa vyššie uvedeného bytu/nebytového priestoru a bytového domu formou e-mailovej správy na mnou určený e-mail. Dokumentmi sa na účely tohto súhlasu rozumie: ročné vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla, TÚV, vodného a stočného a služieb spojených s užívaním uvedeného bytu/nebyt. priestoru, mesačného zálohového predpisu, upomienky za nedoplatky na úhradách mesačných zálohových predpisov, prípadne za nedoplatky na ročnom vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu/nebyt. priestoru, návrh výšky tvorby fondu prevádzky údržby a opráv domu na kalendárny rok, plán opráv na kalendárny rok a akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré správca bude doručovať vlastníkovi podľa príslušných právnych predpisov a zmluvy o výkone správy.

b. Súhlasím, že doručovanie formou e-mailovej správy je plnohodnotnou náhradou doručovania dokumentov v papierovej forme, a že správca nie je povinný posielať dokumenty v papierovej forme. Zároveň súhlasím s tým, že správca je oprávnený doručovať dokumenty aj len doposiaľ zaužívaným alebo dohodnutým spôsobom (napr. poštou), pričom výber spôsobu doručovania je ponechaný na uvážení správcu.

c. Prehlasujem, že som povinný obratom potvrdiť prijatie e-mailovej správy obsahujúcej ročné vyúčtovanie nákladov, mesačného zálohového predpisu, upomienky a ostatnú korešpondenciu. Pokiaľ tak neurobím, vyššie uvedené dokumenty sa považujú za doručené uplynutím 5 dní odo dňa odoslania.

d. Prehlasujem, že pokiaľ vlastním byt/nebytový priestor v uvedenom bytovom dome v podielovom spoluvlastníctve alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, bezodkladne oboznámim s obsahom e-mailovej správy ostatných spoluvlastníkov.

e. Potvrdzujem, že mám výlučný prístup k predmetnej e-mailovej adrese, a že správca nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií z predmetného e-mailu alebo poruchu spôsobenú na telekominukačnej trase pri použití internetu.

f. Beriem na vedomie, že som oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo zmeniť e-mailovú adresu, na ktorú sa majú doručovať dokumenty. Oznámenie o odvolaní súhlasu alebo oznámenie o zmene (príp. zrušení) e-mailovej adresy doručím správcovi písomne alebo formou e-mailovej správy.

g. Svojím podpisom výslovne vyjadrujem súhlas s vyššie uvedenými podmienkami zasielania dokumentov a so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase na účely plnenia predmetu tohto súhlasu a komunikácie so správcom.

S pozdravom

Ing. Barák Miloš konateľ BYP, s.r.o.