Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru

 

 

 

Vážení zákazníci, dávame do pozornosti odkaz na upozornenie Prezídia HAZZ na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch ktoré si môžete prečítať v úplnom znení. Spoločnosť BYP, s.r.o. si uvedomuje závažnosť a dôležitosť tejto problematiky a uvedené ustanovenia vyplývajúce z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch zabezpečuje dodávateľsky, odborne spôsobilou osobou – technikom požiarnej ochrany, ktorá vykonáva všetky povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy :

 

http://www.zbhs.sk/wp-content/uploads/2020/01/Upozornenie-Prez%C3%ADdia-HaZZ-na-dodr%C5%BEiavanie-ustanoven%C3%AD-vypl%C3%BDvaj%C3%BAcich-z-predpisov-na-%C3%BAseku-ochrany-pred-po%C5%BEiarmi-v-bytov%C3%BDch-domoch.pdf